The 24th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2019)

APSR Committee

APSR Executive Committee

Kwun Fong, President

 

Azuma Arata

Shu Hashimoto

Arth Nana

Chunxue Bai

Mary Sau-Man lp

Chau Ngo Quy

Philip Bardin

Young Whan Kim

Paul Reynolds

Yoichi Nakanishi

Kazuto Matsunaga

Wan-Cheng Tan

Teresita de Guia

Michiaki Mishima

Faisal Yunus

Yoshinosuke Fukuchi

 

 

 

APSR Central Congress Committee

   Kazuto Matsunaga, Chairperson

   Kwun Fong                                                                           Philip Bardin

   President                                                                              Co-Editor in Chief

   Yoichi Nakanishi                                                                 Paul Reynolds

   Secretary General  & President-Elect                            Co-Editor in Chief

   Young Whan Kim                                                               Chunxue Bai

   Chairperson of the Research Committee                      Treasurer

   Arata Azuma                                                                        Chong-Jen Yu

   Chairperson of the Education Committee                    President of the Previous Congress

   Chau Ngo Quy                                                                     Heads of Assemblies

   President of the Congress 

 

APSR Congress Finance Committee

Phan Thu Phuong, Chair

Doan Thi Phuong Lan

Nguyen Thanh Thuy

Dang Hung Minh

Nguyen Thanh Huyen

Nguyen Thi Xuan

 

APSR Congress Scientific Committee

Chairperson

Member

Dang Quoc Tuan

Ngo Quy Chau

Tran Van Thuan

Pham Manh Hung

Vice chairperson

Pham Minh Thong

Nguyen Ngoc Quang

Le Thi Tuyet Lan

Dong Khac Hung

Dinh Ngoc Sy

Do Quyet

Tran Van Sang

Le Khac Bao

Nguyen Huu Uoc

Tran Dinh Ha

Nguyen Kim Cuong

Bui Binh Bao Son

Vu Van Giap

Nguyen Binh Hoa

Duong Quy Sy

Le Tien Dung

Nguyen Tuan Anh

Chu Thi Hanh

Phan Thu Phuong

Nguyen Huu Lan

Nguyen Van Thanh

Nguyen Dinh Tien

Le Thi Thu Huong

Nguyen Gia Binh

Ta Ba Thang

Nguyen Huy Luc

Nguyen Viet Nhung

Nguyen Thanh Hoi

Nguyen Tien Dung

Tran Van Ngoc

Nguyen Thu Anh

Dao Minh Tuan

 

 

Le Thi Minh Huong